top of page

Rapport om kvinnors företagande

Vi släpper i dagarna en rapport om läget för kvinnors företagande där vi har djupdykt i och kartlagt den statistik, forskning och praktiska initiativ som finns inom området. Vi har fokuserat på att hitta orsaker till varför kvinnor fortfarande är så pass underrepresenterade bland företagare och velat belysa olika dimensioner som inte varit uppe till diskussion tidigare.


Några av våra slutsatser:

  1. Vi har ingen enhetlig statistik att utgå ifrån idag eftersom det råder en begreppsförvirring kring vad en företagare är. I Statistiska Centralbyråns statistik kring vilka som driver företag så inkluderas exempelvis även anställda VD:ar.

  2. Det finns ingen tillgänglig statistik kring hur många kvinnor som äger företag och till hur stor andel.

  3. De offentliga medel som ska kanaliseras jämställt via exempelvis Vinnova/inkubatorer och ALMI följs inte upp korrekt. I deras statistik läggs kvinnor och mixade team i en hög och män i den andra, vilket gör att siffrorna för hur många kvinnor som får stöd blir högre och gravt missvisande.

  4. Det finns en mängd forskning gjord under de senaste 5 åren som fokuserar på orsaker till varför kvinnor är underrepresenterade. Forskningen är till stora delar samstämmig och lyfter perspektiv som strukturer, normer och fördomar. Policymakare och beslutsfattare verkar dock inte ta hänsyn till denna forskning - trots att den säger sig sitta på flera lösningar på frågan.

  5. Det finns flertalet olika initiativ tagna för att praktiskt förändra förutsättningarna för kvinnor som driver bolag, initiativ som kan visa att genom att förändra strukturerna så kan man dramatiskt öka mängden kvinnor som får tillgång till stöd och medel. Trots denna framgång så färdas kunskapen om vad man faktiskt kan göra alldeles för långsamt genom systemen.

  6. Det är mycket oklart vem eller vilka som har ansvar för jämställdheten inom företagandet.


För mer information och tillgång till rapporten - maila Anna Branten på ab at institutefortransition.com.

Comments


bottom of page